098 555 4499
Info@wbcapital.vn
Facebook Twitter

CÁCH TÍNH THUẾ TNCN THỜI VỤ, THỬ VIỆC VÀ GIAO KHOÁN

Ngày đăng: 15:21:12 - 05/11/2018

Cách tính thuế TNCN đối với hợp đồng thời vụ, hợp đồng thử việc, hợp đồng giao khoán, hợp đồng lao động dưới 3 tháng và cách khấu trừ của 03 loại thu nhập trên.

CÁCH TÍNH THUẾ TNCN THỜI VỤ

Theo khoản i điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ tài chính quy định:

"Các tổ chức, cá nhân trả tiển công, tiền thù lao, tiền chỉ khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp động lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khẩu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Điểm c, d, khoản 2, Điêu 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC:

“c/Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tiền tham gia các dự án, đề án; tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút; tiền tham gia các hoạt động giảng đạy; tiền tham gia biểu diễn văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiền dịch vụ quảng cáo;tiền dịch vụ khác, thù lao khác.

d/ Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị doanh nghiệp, ban kiểm soát doanh nghiệp, ban quản lý dự án, hội đồng quản lý, các hiệp hội, hội nghề nghiệp và các tổ chức khác"

- Nếu cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khẩu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu 02/CK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khẩu trừ thuế TINCN.

=> Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khẩu trừ thuế (vào mẫu ban hài theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kêt của mình, trường hợp phái hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế. "

CÁCH TÍNH THUẾ TNCN HỢP ĐỒNG THỜI VỤ, THỬ VIỆC, GIAO KHOÁN

Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết."

Như vậy: Khi ký hợp đồng lao động thời vụ DƯỚI 3 THÁNG sẽ có 2 trường hợp như sau:

- Nếu có Tổng thu nhập DƯỚI 2 TRIỆU đồng/lần ký hợp đồng (hoặc /tháng) thì khi chỉ trả lương: => Doanh nghiệp cần:

+ Hợp đồng lao động, Phiếu chỉ lương, bảng chấm công ...

+ Bản CMND photo và KHÔNG cần làm cam kết 02/CK-TNCN (Vì chưa tới mức phải nộp thuế TNCN)

- Nếu có thu nhập TỪ 2 TRIỆU đồng/lần hoặc /tháng TRỞ LÊN thì khi chỉ trả lương:

=> DN sẽ khấu trừ 10% thuế TNCN trước khi chỉ trả cho NLĐ và cần:

+ Hợp đồng lao động, Phiếu chỉ lương, bảng chấm công ...

+ Bản CMND photo và phải kê khai thuế TNCN.

=> Nếu không muốn khấu trừ 10% thì DN yêu cầu cá nhân làm bản cam kết 02/CK-TNCN.

Điêu kiện làm cam kết 02 đối với hợp đồng thời vụ, thứ việc là cá nhân đó:

  • Phải có MST cá nhân tại thời điểm làm cam kết 02.
  • Có thu nhập duy nhất tại 1 nơi. (Nếu có thu nhập tại 2 nơi thì không được làm cam kết 02 mà phải. khẩu trừ 10%)
  • Và ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế.

 

Nếu trước khi ký hợp đồng thời vụ với DN mà cá nhân đã có thu nhập thì không được làm cam kết:

"Căn cứ quy định trên, trường hợp các cá nhân ký hợp đông với đơn vị dưới 03 tháng, trong năm đương lịch trước khi vào đơn vị những cá nhân này đã đi làm ở nơi khác và có thu nhập tại những nơi này, đã có mã số thuế cá nhân thì các cá nhân này không thuộc diện làm cam kết.

Công ty thực hiện khẩu trừ thuế TNCN theo mức 10% trên tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên theo Điểm i Khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111⁄2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính. "

(Theo Công văn 53094/CT-TTHT của Cục thuế TP Hà Nội ngày 12/8/2016)

 

 

CÁCH TÍNH THUẾ TNCN THỬ VIỆC, KHOÁN VIỆC:

 

Theo Công văn 3421/CT-HTr ngày 20/01/2016 của Cục thuế TP Hà Nội:

Căn cứ vào các quy định nêu trên, Cục thuế TP Hà Nội trả lời theo nguyên tắc như sau:

  • Đối với cá nhân ký hợp đồng lao động thử việc, hợp đồng khoán dịch vụ dưới ba (03) tháng có tông mức thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì công ty thực hiện khấu trừ thuê theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.
  • Trường hợp, cá nhân ký hợp đồng lao động thử việc, hợp đồng khoán dịch vụ dưới ba (03) tháng chỉ có duy nhất một nguồn thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập không vượt quá 108.000.000 đồng thì cá nhân lao động đó làm bản cam kết 02/CK-TNCN (Thông 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015) để làm căn cứ tạm thời không khấu trừ thuế TNCN. Cá nhân lao động phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.
  • Đối với cá nhân lao động đã làm bản cam kết 02/CK-TNCN nhưng tổng mức thu nhập thực tế trong năm trên 108.000.000 đông thì cá nhân đó phải chịu trách theo quy định của Luật quản lý thuế.

Theo Công văn số 5189/CT-TTHT ngày 2/6/2017 của Cục Thuế TP. HCM về thuế TNCN:

Căn cứ các quy định nêu trên:

Trường hợp Côngty theo trình bày chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động có hợp đồng lao động trên 3 tháng vào ngày 31/03/2017, Công ty chỉ trả tiền lương tháng 03/2017 của người lao động vào ngày 10/04/2017 thì thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo biểu thuế luỹ tiễn từng phần.

Trường hợp người lao động ký hợp đồng thử việc với Công ty dưới 3 tháng (từ ngày 06/02/2017 đến 05/04/2017) và vào ngày 06/04/2017 Công ty ký hợp đồng lao động chính thức 1 năm với người lao động. Khi chỉ trả tiền lương tháng, 03/2017 vào ngày 10/04/2017 (đã ký hợp đồng chính thức), Công ty tính khấu trừ thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiến từng phần.

 

Theo Công văn 54155/CT-TTHT ngày 02 tháng 8 năm 2018 của cục thuế Hà Nội:

"Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty ký Hợp đồng thử việc với người lao động:

Trường hợp sau khi kết thúc Hợp đông thử việc trên, Công ty ký Hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên với người lao động thì Công ty có trách nhiệm khẩu trừ thuế TNCN theo Biểu thuế lũy tiến từng phần trước khi chỉ trả cho người lao động tính cả thời gian thử việc.

Trường hợp sau khi kết thúc Hợp đông thử việc, Công ty không ký Hợp đồng lao động với người lao động thì Công ty phải khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% đối với khoản thu nhập của người lao động trong thời gian thử việc từ 02 triệu trở lên trước khi chỉ trả.

Trường hợp trong năm quyết toán thuế người lao động chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khẩu trừ thuế theo tỷ lệ 10% nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của người lao động sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì người lao động làm cam kết theo mẫu số 02/CK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính gửi Công ty. Căn cứ vào cam kết của người lao động, Công ty tạm thời chưa khẩu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% khi chỉ rả thu nhập cho người lao động.

Người lao động phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam kết của mình và phải có mã số thuế tại thời điểm cam kết, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế. "

-> Điều kiện làm cam kết 02 đối với hợp đồng thử việc -> Vẫn theo như quy định đối với hợp đồng thời vụ bên trên.

Bài viết cùng chuyên mục